Eurofondy opäť v hre

Slovenské technické múzeum v minulých rokoch využívalo finančné prostriedky z európskeho hospodárskeho priestoru. Zrealizovali sa finančne náročné projekty ako bola rekonštrukcia Skladu soli v Solivare, či Vedeckovýskumné centrum v Košiciach. V druhej polovici roku 2020 STM intenzívne pracovalo na vypracovaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z Prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Keďže projekt je založený na princípe medzinárodnej spolupráce, STM oslovilo poľské mesto Krosno, s ktorým už bola nadviazaná spolupráca v predošlom období, a rokovania boli úspešné. Mikroprojekt nesie názov „Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách“.

V januári 2021 bol mikroprojekt schválený. Celkový rozpočet mikroprojektu je vo výške 37 968,62 Eur, z čoho bude financované 32 273,32 Eur (85%) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 695,30 Eur (15%) zo Štátneho rozpočtu a vlastný vklad je 0 Eur.

V situácii pandémie COVID19, kedy každé múzeum bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov a všetok rozvoj, modernizácia či kultúrne podujatia sú pozastavené, bola správa o schválení mikroprojektu viac ako pozitívna.

Mikroprojekt je rozdelený do niekoľkých aktivít.
1. Stála expozícia vrátane putovnej výstavy – produktov skla a soli.
V rámci aktivity plánujeme dobudovať stálu expozíciu zameranú na skladovanie a distribúciu soli umiestnenú v objekte Skladu soli. V rámci výstavy budú prezentované remeslá oboch partnerov. Výstava bude putovná a predstaví sa v Prešove ako aj v Krosne, čím umožní prepojenie slovenskej a poľskej kultúry pre návštevníkov oboch regiónov.

2. Deň soli s tradičnými remeslami v Solivare
Cieľom aktivity je založiť stálu tradíciu konania remeselných trhov a tvorivých dielní na Slovensku i v Poľsku. Remeselné trhy budú zamerané na prezentáciu tradičných remesiel baníckeho a hutníckeho regiónu, ktoré spájajú sklo a soľ. Nebudú chýbať tradičné ukážky remesiel, workshopy či tvorivé dielne určené pre širokú verejnosť.

3. Deň soli s tradičnými remeslami v Krosne
Propagácia tradičných remesiel oboch regiónov bude prebiehať aj v priestoroch Centra dedičstva skla v Krosne. Prezentáciu varenia soli, čipkárstvo či históriu solivaru priblíži naše múzeum aj poľským návštevníkom čím bude prezentovať vzájomnú prepojenosť.

4. Riadenie a propagácia mikroprojektu
V rámci projektu bude publicita zameraná na propagáciu oboch regiónov a to formou trojjazyčnej brožúry, prostredníctvom zverejnenia aktuálnych informácií na web stránkach, sociálnych sieťach, článkoch, či informačných tabuliach.

Realizácia projektu je naplánovaná od 02/2021 do 01/2022. Veríme, že aj napriek pandémie COVID19 bude projekt zrealizovaný a dosiahne svoj hlavný cieľ – vytvoriť novú perspektívnu spoluprácu s poľským partnerom, ktorá bude symbolizovať prepojenie dvoch elementov soli a skla v pojme kryštál a to prostredníctvom nových služieb a možností s prihliadnutím na ich propagáciu v regiónoch, na rozvoj cestovného ruchu a zachovania tradície kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Poľsku.
„Nie je kryštál ako kryštál“

 

PhDr. Marek Duchoň
Riaditeľ STM – Múzeum Solivar
Hlavný koordinátor projektu

 

Zdieľať cez Facebook
Zdieľať cez WhatsApp
Odoslať známemu
Vytlačiť